Thanh niên với Pháp luật
Tuyen-truyen-phap-luat-cho-thanh-thieu-nien-can-toan-xa-hoi-chung-tay-2491.jpg      Tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên cần toàn xã hội chung tay
Cập nhật ngày: 14/08/2018

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên là một nhiệm vụ của quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên và các ban, ngành đoàn thể tuy nhiên thực tế hiện nay vai trò thực hiện, mức độ hiệu quả của công tác này còn chưa cao và nhiều bất cập.


PHÓNG SỰ ẢNH