Hoạt động Đoàn

Tài liệu 6 Bài học lý luận chính trị cho Đoàn viên thanh niên

(Cập nhật ngày: 25/04/2014, Số lượt xem: 15801)
   

Nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững những vấn đề lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta; về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và nâng cao nhận thức và bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.


Để trang bị tài liệu phục vụ cơ sở trong việc tổ chức học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cung cấp Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, tải tài liệu tại đây: /images/files/Baigiang-6-Baihoc%20LLCT%20cho%20DVTN.doc


BBT

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH