GÓC CHIẾN SỸ TRẺ

Nội dung tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, hội viên LLVT tỉnh Gia Lai

(Cập nhật ngày: 20/04/2018, Số lượt xem: 3196)
   

Tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, ĐVTN LLVT tỉnh bao gồm 5 nội dung chủ yếu: “Trung thành, dũng cảm; Tâm trong, trí sáng; Đoàn kết, kỷ luật; Chủ động, sáng tạo; Xung kích, quyết thắng” được biểu hiện cụ thể như sau:


1. Trung thành, dũng cảm
Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định lý tưởng cách mạng; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và CNXH, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, mưu trí, dũng cảm, luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, thử thách; chủ động, tích cực phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2.Tâm trong, trí sáng
- “Tâm trong” là nói về đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị. Người cán bộ, đoàn viên, thanh niên có “Tâm trong” là người luôn nêu cao tinh thần yêu nước, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng, có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, khiêm tốn, giản dị; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; cởi mở, chân thành, lạc quan, tự tin; nói đi đôi với làm; ứng xử có văn hóa; luôn giữ tâm mình trong sáng, hướng thiện, từ đó khởi nguồn cho những hành động có ích cho cộng đồng và đất nước, đồng thời đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu, tiêu cực xã hội.

- “Trí sáng”là nói về kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ. Người cán bộ, đoàn viên, thanh niên có “Trí sáng” là người luôn nêu cao tính tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, học vấn, chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật, kiến thức văn hóa, xã hội… đáp ứng yêu cầu thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, có ý thức sử dụng những tri thức, kiến thức đã học đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người có “Trí sáng” cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản như : Có tri thức, kỹ năng, sáng tạo, thạo nghề nghiệp, giỏi chuyên môn, cầu thị, có ý thức tự học, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần…

3.Đoàn kết, kỷ luật
Có tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân, đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế; yêu thương và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, đồng chí, đồng đội, trách nhiệm với công việc, cộng đồng và xã hội. Thực hành dân chủ, kỷ luật, tự giác, nghiêm minh. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ cương, kỷ luật quân đội và quy định của cơ quan, đơn vị .

4. Chủ động, sáng tạo
Thường xuyên chủ động trau dồi kỹ năng, làm việc có kế hoạch, khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo, cẩn trọng, sâu sát thực tiễn, nêu cao tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân trong mọi việc.

5. Xung kích, quyết thắng
- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì mà tổ chức phân công. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
- Ngoài những tiêu chí chung, đối với cán bộ Đoàn, cán bộ chuyên trách công tác thanh niên cần rèn luyện thêm các tiêu chí sau:
+ Trách nhiệm, gương mẫu, thân thiện;
+ Là hạt nhân đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong mọi lĩnh vực;
+ Tư duy độc lập, sáng tạo, tích cực rèn luyện kỹ năng;
+ Tác phong, phương pháp công tác khoa học, sâu sát, hiệu quả./.
 

Đoàn TN Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH