Hướng dẫn
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số: 124-HD/HĐĐ 13/02/2020 Hướng dẫn khen thưởng công tác Đội và phong trào thiếu nhi Tải về
Số 1664-CV/TĐTN-TTNTH 06/02/2020 CV v/v hướng dẫn khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Tải về
Số: 42-HD/TĐTN-TTNTH 22/11/2019 Hướng dẫn triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" giai đoạn 2019-2023 Tải về
Số: 35-HD/TĐTN-CNĐ 25/04/2019 Hướng dẫn triển khai một số nội dung trọng tâm chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2019 Tải về
Số: 29-HD/TĐTN-BTG 30/01/2019 HD Triển khai và thực hiện chỉ tiêu phân bổ ý tưởng, sáng kiến sáng tạo năm 2019 Tải về
Số: 27-KH/TĐTN-TTNTH 15/01/2019 Hướng dẫn triển khai, thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2019 - 2022 Tải về
Số: 28-HD/TĐTN-TTNTH 15/01/2019 Hướng dẫn triển khai, thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2019 - 2022 Tải về
Số: 26 -HD/TĐTN-BTG 07/01/2019 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 Tải về
Số: 24 -HD/TĐTN-VP 26/10/2018 Hướng dẫn Thực hiện Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022 Tải về
Số: 23-HD/TĐTN-BTG 22/10/2018 Hướng dẫn tuyên truyền Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018 Tải về
Số 16-HD/TWĐTN-BTC 17/08/2018 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tải về
Số 18-HD/TĐTN-TCKT 19/07/2018 HD Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 Tải về
Số 15-HD/TĐTN-TCKT 18/06/2018 Hướng dẫn chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2018 - 2022 Tải về
Số 12-HD/TĐTN-TCKT 11/06/2018 Xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018 - 2022 Tải về
10/05/2018 Hướng dẫn đăng ký, bình xét, công nhận công trình thanh niên các cấp giai đoạn 2018 - 2022 Tải về
Số 07-HD/TĐTN-CNĐ 13/04/2018 Hướng dẫn triển khai phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2018 Tải về
Số: 06 -HD/UBH 07/11/2017 Tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2017 và Xuân tình nguyện năm 2018 Tải về
Số: 92 HD/HĐĐ 20/10/2017 Công tác kiện toàn Hội đồng Đội cấp huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tải về
Số:141- HD/TĐTN-BTG 20/06/2017 HD Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế Tải về
Số: 138 -HD/TĐTN-CNĐ 24/05/2017 Hướng dẫn Xây dựng tuyến đường Thanh niên tự quản Tải về


PHÓNG SỰ ẢNH