Hoạt động Đoàn

Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức cuộc thi Thanh niên Gia Lai sắt son niềm tin với Đảng trực tuyến tại địa chỉ tinhdoan.gialai.org.vn

(Cập nhật ngày: 01/03/2020, Số lượt xem: 21730)
   

Thiết thực thi đua lập thành tích kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thanh niên Gia Lai sắt son niềm tin với Đảng”.


Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm, gồm 05 kỳ thi, bắt đầu từ ngày 01/3/2020, kết thúc ngày 25/7/2019.Mỗi kỳcó 10 câu hỏi, trong đó có 09 câu hỏi trắc nghiệm, 01 câu hỏi phụ về dự đoán số người trả lời đúng tất cả nội dung các câu hỏi.
Mỗi kỳ bắt đầu từ ngày 01, kết thúc ngày 25 của tháng trong thời gian diễn ra cuộc thi. Cụ thể như sau:
+ Kỳ I, bắt đầu lúc 8h00’, ngày 01/3/2020, kết thúc lúc 15h00’, ngày 25/3/2020;
+ Kỳ II, bắt đầu lúc 8h00’, ngày 01/4/2020, kết thúc lúc 15h00’, ngày 25/4/2020;
+ Kỳ III, bắt đầu lúc 8h00’, ngày 01/5/2020, kết thúc lúc 15h00’, ngày 25/5/2020;
+ Kỳ IV, bắt đầu lúc 8h00’, ngày 01/6/2020, kết thúc lúc 15h00’, ngày 25/6/2020;
+ Kỳ V, bắt đầu lúc 8h00’, ngày 01/7/2020, kết thúc lúc 15h00’, ngày 25/7/2020;
Ban Tổ chức công bố kết quả thi, người đạt giải mỗi kỳ trước ngày 05 của tháng kế tiếp trong thời gian diễn ra cuộc thi; Thời gian tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 9/2020 gắn với Diễn đàn “Thanh niên Gia Lai hiến kế xây dựng địa phương” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sẽcóthông báo cụ thể sau).
Người dự thi có thể tham gia trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn http://www.tinhdoan.gialai.org.vn hoặc làm bài trên giấy và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (Qua Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, số 06 Phan Đình Phùng, TP.Pleiku, Gia Lai).

* Nội dung:
- Thi tìm hiểu kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa về sự ra đời của Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ.
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.
- Những vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của Việt Nam, của tỉnh trong thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

* Đối tượng dự thi: Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân đang công tác, lao động, học tập trên địa bàn tỉnh (Thành viên Ban Tổ chức, cán bộ Tỉnh đoàn không được tham gia Cuộc thi).

* Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo NXB. Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2009.
- Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXB. Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2013.
- Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng qua các kỳ Đại hội.
- i liệu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai
- Website Đảng Cộng sản Việt Nam:dangcongsan.vn
- WebsiteTạp chí xây dựng Đảng: www.xaydungdang.org.vn
- Website Đảng bộ tỉnh Gia Lai:tinhuygialai.org.vn
- Trang tin điện tử các bộ, ban, ngành, cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, của tỉnh.
- Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, do Trung ương Đoàn biên soạn.
- Chương trình hành động số 28-CTr/TĐTN-BTG, ngày 19/9/2016 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV.
-----------------------------------------------------------
Tải Kế hoạch Cuộc thi: Tại đây!
Tải Thể lệ Cuộc thi: Tại đây!
 

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH