Hoạt động Đoàn

Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai tổ chức phát động cuộc thi “Thanh niên Gia Lai sắt son niềm tin với Đảng”

(Cập nhật ngày: 27/02/2020, Số lượt xem: 5153)
   

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiều ngày 26/2 Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức phát động cuộc thi “Thanh niên Gia Lai sắt son niềm tin với Đảng”.


Với hình thức thi trắc nghiệm, gồm 5 kỳ thi, bắt đầu từ ngày 01/3/2020, kết thúc ngày 25/7/2019. Mỗi kỳ có 10 câu hỏi, trong đó có 9 câu hỏi trắc nghiệm, 1 câu hỏi phụ về dự đoán số người trả lời đúng tất cả nội dung các câu hỏi. Nội dung trọng tâm các câu hỏi là tìm hiểu kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa về sự ra đời của Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Những vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của Việt Nam, của tỉnh trong thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.



Phát động Cuộc thi Thanh niên Gia Lai sắt son niềm tin với Đảng


Thông qua cuộc thi thể hiện niềm tin của thanh niên tỉnh nhà đối với sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và quần chúng nhân dân phát huy tinh thần cách mạng trong thời kỳ kháng chiến, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng đã đề ra, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, địa phương. Tạo ra phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, hướng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 

                                                                                        Hà Đức Thành

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH