Điều lệ Đoàn – Hội – Đội
Van-kien-Dai-hoi-dai-bieu-Doan-TNCS-Ho-Chi-Minh-lan-thu-XIII-nhiem-ky-20122017-245.jpg Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2017
Cập nhật ngày: 20/03/2014

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2017 diễn ra từ ngày 08 đến ngày 10/10/2012 tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII (nhiệm kỳ 2012-2017) gồm 42 đồng chí hội đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức và năng lực, thể hiện tính liên tục, kế thừa và trẻ hóa. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gồm 12 đồng chí; bầu Thường trực Tỉnh đoàn gồm 01 đồng chí Bí thư và 02 đồng chí Phó Bí thư. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X gồm 12 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng theo quy định của Trung ương đoàn.
Dieu-le-Doi-Thieu-nien-tien-phong-Ho-Chi-Minh-209.jpg   Điều lệ Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
Cập nhật ngày: 17/01/2014

Điều lệ Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 319QĐ/TWĐTN, ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X)
Quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Hoi-dong-Doi-TNTP-Ho-Chi-Minh-khoa-VII-210.jpg   Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh khóa VII
Cập nhật ngày: 17/01/2014

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh khóa VII (Ban hành kèm theo quyết định số 320 QĐ/TWĐTN ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá X)
Dieu-le-Sua-doi-bo-sungHoi-Lien-Hiep-Thanh-Nien-Viet-Nam-211.jpg   Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam
Cập nhật ngày: 17/01/2014

Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1176/QĐ-BNV ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Dieu-le-cua-Hoi-Sinh-vien-Viet-Nam-sua-doi-bo-sung-212.jpg   Điều lệ của Hội Sinh viên Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)
Cập nhật ngày: 17/01/2014

Điều lệ của Hội Sinh viên Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Huong-dan-thuc-hien-Dieu-le-Hoi-Sinh-vien-Viet-Nam-213.jpg   Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam
Cập nhật ngày: 17/01/2014

Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII; Quyết định số 1739/QĐ-BNV ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.
Dieu-le-Doan-TNCS-Ho-Chi-Minh-khoa-X-45.jpg   Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X
Cập nhật ngày: 23/09/2013

(Đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 12/12/2012)


PHÓNG SỰ ẢNH