Câu hỏi cuộc thi
Cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
(Kỳ III Cuộc thi bắt đầu từ 16h00', ngày 19/7/2019, kết thúc lúc 15h00', ngày 19/8/2019)
Câu 1. Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, thống nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?Câu 2. Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Do ai chỉ huy?Câu 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức Giáo dục - Văn hóa - Khoa học của Liên hiệp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết tôn vinh là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và nhà văn hóa kiệt xuất” vào năm nào?Câu 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng?Câu 5. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất của giai cấp?Câu 6. Ham muốn tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?Câu 7. Theo tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh, đâu là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng?Câu 8. Trong bản “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố năm 1969, khi nói về nhân dân lao động, Người đã căn dặn Đảng cần phải làm gì?Câu 9. Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh được nêu trong Di chúc của Người là gì?Câu hỏi phụ: Có bao nhiêu người trả lời đúng?
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để dự thi
Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Tiêu đề
Ghi chú
Mã bảo vệ

PHÓNG SỰ ẢNH