Câu hỏi cuộc thi
Cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỳ I Cuộc thi bắt đầu từ 8h00', ngày 19/5/2019; kết thúc lúc 15h00', ngày 19/6/2019
Câu 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong gia đình?Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra tại đâu? Vào ngày tháng năm nào?Câu 3. Hồ Chí Minh rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?Câu 4. Câu nói sau đây của Bác ra đời trong hoàn cảnh và thời gian nào? “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”Câu 5. “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Lời dạy này Bác viết trong tác phẩm nào?Câu 6. Bác khuyên thanh niên: “Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên”. Lời khuyên của Bác ra đời trong hoàn cảnh nào? Thời gian nào?Câu 7. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết Di chúc vào thời gian nào?Câu 8. Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo và sửa đổi Di chúc vào những năm nào?Câu 9. Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố vào năm nào?Câu hỏi phụ: Có bao nhiêu người trả lời đúng?
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để dự thi
Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Tiêu đề
Ghi chú
Mã bảo vệ

PHÓNG SỰ ẢNH