Bộ tiêu chí
Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 151-HD/TĐTN-VP 02/10/2017 Hướng dẫn Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đoàn trực thuộc theo Bộ tiêu chí năm 2017 Tải về
Số 150-HD/TĐTN-VP 02/10/2017 Hướng dẫn Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đoàn cấp huyện theo Bộ tiêu chí năm 2017 Tải về
Ban hành kèm theo Quyết định số: 709-QĐ/TĐTN-VP 17/07/2017 Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2017 Tải về
Ban hành kèm theo Quyết định số: 710-QĐ/TĐTN-VP 17/07/2017 Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đoàn trực thuộc năm 2017 Tải về
Số: 576-QĐ/TĐTN-VP 22/07/2016 Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đoàn trực thuộc năm 2016 (Kèm theo Hướng dẫn đánh giá, các Mẫu đánh giá) Tải về
PHÓNG SỰ ẢNH