Thời sự trong tỉnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo: Câu hỏi trắc nghiệm Kỳ thứ ba Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

(Cập nhật ngày: 03/07/2019, Số lượt xem: 488)
   

Câu hỏi trắc nghiệm Kỳ thứ ba Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” Kỳ thứ ba từ 7 giờ 00 ngày 01/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 12/7/2019


1. Quan điểm: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào?

a. Chánh cương vắn tắt của Đảng.

b. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ II của Đảng.

c. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam.

d. Di chúc.

2. “Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Câu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

a. Dân vận.

b. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

c. Di chúc.

d. Sửa đổi lối làm việc.

3. “CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”Câu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích từ đâu?

a. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19-12-1946.

b. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 17-7-1966.

c. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 20-7-1969.

d. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Trong các câu dưới đây, câu nào được viết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (bản công bố năm 1969)?

a. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

b. Phải có tình đồng chí thương yêu nhau.

c. Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau

d. Phải có tình đồng chí giúp đỡ lẫn nhau.

5. Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy bút danh là gì?

a. Hồ Chí Minh.

b. Nguyễn Ái Quốc.

c. X.Y.Z.

d. T.L.


Câu 6. Theo bạn, có bao nhiêu người tham gia dự thi kỳ này?
-------------

Thi trực tuyến tại đây!!

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH